Disclaimer


Algemeen 

JDG Services besteed uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze
website en de hierin vervatte materialen en informatie, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de
onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, daarmee instemt en daaraan gebonden is. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor
het gebruik van die informatie.De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website
dient ter algemene informatievoorziening en kan,zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)
namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

Alle eigendomsrechten berusten bij JDG Services of zijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend
door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is, conform de voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan dat de
gebruiker deze informatie overdraagt, verveelvoudigt, bewerkt of verspreidt zonder schriftelijke toestemming van de
houder(s) van het eigendomrecht. 

Geen aansprakelijkheid 

JDG Services spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie
geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. JDG Services kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden
voor de eventuele gevolgen als de website (tijdelijk) niet beschikbaar is, hoewel JDG Services ernaar streeft om deze
website permanent beschikbaar te hebben. 

Nadrukkelijk wijst JDG Services de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. JDG Services
wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad,
risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en
bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik
van deze website, ongeacht of de gebruiker zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.